Що таке трастовий договір

У сучасній юридичній практиці трастовий договір є важливим інструментом для організації управління активами та забезпечення їхньої безпеки. Цей інститут, який зародився в англо-американській правовій системі, згодом набув широкого поширення та активно використовується в різних юрисдикціях. Трастові договори відіграють ключову роль у сферах фінансового планування, спадкового права, корпоративного управління та інвестиційної діяльності.

У цій публікації ми розглянемо суть трастового договору, його історичний контекст, а також важливість та актуальність у сучасній юридичній сфері. Ми також проаналізуємо ключові аспекти трастових угод, їхню роль у галузі юридичного регулювання та перспективи розвитку цього інституту в майбутньому.

Основні поняття та визначення

У розділі ми розглянемо основні поняття та визначення, пов'язані з трастовими договорами. Трастовий договір як юридична конструкція має свої ключові елементи, які необхідно розуміти для повноцінного володіння цією темою. Ми вивчимо поняття трасту, трастового договору та його учасників: довірителя, трастового керуючого та вигодонабувача. Крім того, ми проаналізуємо основні права та обов'язки кожної зі сторін у контексті трастової угоди, а також розглянемо різні види трастів та їх особливості. Важливо розуміти ці поняття та визначення, оскільки вони є основою для подальшого вивчення теми та практичного застосування трастових договорів у різних сферах діяльності.

Траст є специфічною юридичною структурою, коли засновник (сетлор) передає свої ресурси призначеній третій стороні, яку називають трастовим круючим (trustee), для управління ними на користь певних одержувачів вигод (beneficiaries) з урахуванням заздалегідь визначених умов. Ця схема ґрунтується на договорі, який задає межі та цілі для розпорядження активами.

Документ, якій закріплює встановлення трасту, називається трастовою угодою і є договором між засновником і трастовим керуючим. Цей договір визначає правила функціонування трасту, і навіть права та зобов’язання учасників, мету розпорядження активами і критерії визначення одержувачів вигод.

Ключові учасники трастової угоди:

Засновник (сетлор) –

Трастовий керуючий (трасті) –

Одержувач вигоди (бенефіціар) –

юридична або фізична особа, яка виділяє свої активи в траст та визначає умови угоди.

індивід чи організація, яка взяла відповідальність за управління активами відповідно до встановлених умов.

одна особа або група осіб, на користь яких здійснюється управління активами трасту. Бенефіціари можуть бути зазначені в трастовій угоді або ідентифіковані згодом.

Основні права та обов'язки сторін у трастовому договорі

Довіритель (сетлор):

 • Передавати до трасту додаткові активи, а також змінювати умови трасту, зокрема припиняючи його функціонування.
 • Здійснювати нагляд за діями та виконанням зобов'язань трастового керуючого з управління ресурсами.

Трастовий керуючий (трасті):

 • Керувати ресурсами трасту згідно з умовами угоди.
 • Приймати рішення з управління ресурсами на власний розсуд у межах, передбачених договором.
 • Отримувати компенсації за керування ресурсами трасту за умовами договору.

Одержувачі вигод (бенефіціари):

 • Отримувати вигоди з управління ресурсами трасту відповідно до умов угоди.
 • Вимагати від трастового керуючого виконання його зобов'язань у їх інтересах.
 • Запитувати інформацію про роботу трасту та його фінансовий стан.

Обов'язки довірителя:

 • Дотримуватися умов угоди про траст і уникати втручання в управління ресурсами, крім передбачених договором.
 • Надавати трастовому управляючому всю необхідну інформацію про активи та цілі їх управління.

Обов'язки трастового керуючого:

 • Керувати ресурсами трасту, діючи у сфері одержувачів вигод, з дотриманням умов угоди.
 • Забезпечувати одержувачів вигод інформацією про роботу трасту та його фінансову ситуацію.
 • Вести облік і звітність про роботу трасту відповідно до законодавчих вимог і договору.

Усвідомлення та дотримання цих прав та обов'язків є критично важливим для всіх сторін угоди про траст, оскільки це сприяє ефективному та гармонійному управлінню активами і забезпечує захист прав усіх зацікавлених осіб.

Значимість та актуальність трастових договорів у сучасній економіці

У сучасній практиці трастові договори залишаються важливим інструментом для забезпечення захисту активів, управління ними та їх передачі, а також виконують ключову роль у здійсненні широкого спектру фінансових, спадкових і благодійних цілей.

 1. Захист власності. Трасти є ефективним інструментом для захисту та регулювання власності, надаючи можливість індивідуальним особам або організаціям перекласти керування своєю власністю на плечі професійних керуючих. Ці фахівці мають потрібну кваліфікацію та досвід, що стає критично важливим для заможних сімей, підприємств, фондів і благодійних установ.
 2. Спадкове планування. Трасти відіграють ключову роль у спадковому плануванні, дозволяючи людям визначити, як і коли їхні активи будуть розподілені серед спадкоємців чи благодійних організацій після їхньої смерті. Це дозволяє мінімізувати податкові зобов'язання, забезпечувати продовження бізнесу чи забезпечити фінансову підтримку майбутніх поколінь.
 3. Конфіденційність. Трасти пропонують значний рівень приватності, адже інформація про володіння й одержувачів вигод не завжди стає предметом публічного доступу. Це може бути важливим для тих, хто прагне залишатися в тіні або уникнути потенційних спорів під час передачі спадщини.
 4. Глобалізація та міжнародні відносини. У сучасному світі, де глобалізація економіки досягла високого рівня, трастові структури займають провідні позиції в структурі міжнародних фінансових відносин. Вони пропонують інструменти для здійснення комерційної діяльності за межами своєї країни, гарантуючи збереження коштів в умовах політичних та економічних коливань у всьому світі, а також сприяючи ефективному управлінню податковими зобов'язаннями.
 5. Сприяння благодійності та громадським ініціативам. Велика кількість трастів створюється з благодійними та соціально орієнтованими намірами. Вони служать підтримці освітніх ініціатив, наукових розробок, медичних закладів, охороні навколишнього середовища та інших проектів, які мають суспільне значення.

Класифікація трастів

Розмаїття трастів і трастових структур велике і підпорядковується класифікації залежно від різних властивостей. Різноманітність трастових форматів дає можливість налаштувати їх та роботу згідно з унікальними вимогами та завданнями учасників. Важливість усвідомлення їх відмінностей лежить у можливості визначення оптимальної трастової моделі для певних потреб.

По формі угоди створення

Перший аспект класифікації трастів пов'язаний з формою угоди та їх створенням. Так, виділяються усні та письмові трасти, залежно від того, яким чином було передано волевиявлення довірителя.

Усні трасти

Усні трасти ґрунтуються на словесній домовленості про довіру між засновником і керуючим. На відміну від трастів, які фіксуються письмово та мають офіційні документи, що підтверджують їх створення та правила, вербальні трасти не мають документального оформлення.

Заснування усного трасту часто відбувається, коли засновник висловлює намір передати своє майно в управління трасту та встановлює правила його використання через усну угоду з управителем. Це зазвичай виражається через словесну обіцянку чи домовленість, не закріплену в письмовій формі.

Однак у більшості юрисдикцій потрібна письмова форма для створення трасту, щоб він вважався юридично дійсним і забезпечувався правовим захистом. У таких випадках усні трасти можуть визнаватись дійсними лише в певних виняткових ситуаціях, наприклад, якщо існують надійні свідчення або усне волевиявлення відбулося в присутності сторін і свідків.

На практиці, усні трасти часто викликають спори та неоднозначності у зв’язку з відсутністю документування та доказів їх умов. Без письмової форми встановлення трасту стає складно довести його існування та визначити його умови, що може призвести до юридичних розбіжностей і спорів між сторонами.

1

Проте, усні трасти можуть отримати юридичне визнання у випадках, коли суд встановить, що усні свідчення та докази намірів учасників є достатніми. За цих обставин суд спрямований на забезпечення справедливого вирішення конфлікту і захист прав та інтересів залучених сторін, незважаючи на відсутність письмового підтвердження трасту.

Письмові трасти

Письмові трасти створюються з урахуванням офіційного документа, який встановлює довірчі відносини. Для його законності потрібне адекватне оформлення письмово, що включає всі критичні умови та аспекти взаємин між засновником, керуючим трастом і одержувачами вигод.

Запуск процесу формування офіційного трасту відбувається зі складання відповідного установчого документа. Такий документ, як правило, створюється юридичним експертом або засвідчується нотаріусом для надання йому законної сили й ефективності. Важливо, щоб документ точно та зрозуміло викладав права та зобов'язання всіх сторін, принципи управління власністю та методи розподілу доходів серед одержувачів вигод.

Одна з головних переваг документально оформлених трастів полягає в їхній офіційності, що сприяє покращенню прозорості, надійності та захисту прав усіх залучених осіб. Такі документи є вагомим аргументом у судових розглядах і можуть бути застосовані для врегулювання конфліктів і розбіжностей між учасниками.

Письмові трасти забезпечують вищий рівень юридичного захисту та стабільності порівняно з усними трастами. Вони часто переважають у практиці під час управління великими активами чи складних юридичних ситуаціях, де необхідно чітко визначити правна та обов'язки сторін.

За можливостями зміни та відкликання

Є також поділ довірчих відносин, пов'язаний із можливістю зміни чи відкликання трасту. У цьому контексті розглядаються відкличні та безвідкличні трасти, кожен із яких має свої особливості та обмеження.

Відкличні трасти (revocable trusts)

Відкличні трасти є формою довірчих відносин, у межах яких довіритель має право відкликати чи змінювати умови трасту у будь-який час на власний розсуд. Цей вид трастів забезпечує довірителю значну гнучкість і контроль за управлінням своїми активами, дозволяючи йому вносити зміни до трасту відповідно до обставин, які змінюються, або його власних потреб.

Однією з основних переваг відкличних трастів є їхня здатність адаптуватися до змін у життєвій ситуації довірителя. Довіритель може легко внести зміни до трасту, наприклад, призначивши нових бенефіціарів, змінюючи умови розподілу активів або навіть відкликаючи траст загалом, якщо це буде необхідно.

Також відкличні трасти дають можливість довірителю зберегти контроль над своїми активами протягом усього існування трасту. Це особливо важливо у випадках, коли довіритель хоче мати можливість впливати на розподіл своїх активів або змінювати їх розпорядження у відповідь на обставини, які змінюються.

Проте потрібно зазначити, що є потенційна небезпека зловживання правом відкликання трасту. Довіритель може використовувати цю можливість для обходу податкових або кредиторських зобов'язань, що може призвести до негативних наслідків для інших сторін, які беруть участь у трасті.
Безвідкличні трасти (irrevocable trusts)

Безвідкличні трасти є формою довірчих відносин, які створюються на основі явного волевиявлення довірителя і не підлягають відкликанню або зміні без спеціального дозволу чи у визначених законом передбачених випадках.

Цей вид трастів гарантує підвищений ступінь надійності та безпеки для активів, які переходять в управління трасту, оскільки ці активи фіксуються в межах трасту та не підлягають поверненню засновником у майбутньому. Отже, безвідкличні трасти мають непорушну стійкість і зберігаються незалежно від змін волевиявлення довірителя або його обставин.

Однією з основних переваг безвідкличних трастів є їхня здатність гарантувати захист активів і виконання заданих цілей та намірів засновником протягом усього періоду дії трасту. За рахунок неможливості відкликати траст, одержувачі вигоди можуть бути впевнені, що активи, які знаходяться в трасті, будуть керовані та розподілені відповідно до початкових інструкцій.

Однак безвідкличні трасти можуть створювати певні обмеження для довірителя, оскільки він позбавляється можливості вносити зміни або відкликати траст у майбутньому. Це може бути недоліком у ситуаціях, коли обставини змінюються або виникають нові потреби, які потребують коригування умов трасту.

За метою створення

Класифікація трастів щодо різних цілей створення спрямована на задоволення потреб як конкретних осіб, так і суспільства загалом.

Приватні трасти

Приватні трасти створюються як спосіб встановлення довіри з метою надання певних благ чи захисту конкретним індивідам або групам, найчастіше це члени сім'ї чи близькі родичі. Цей інструмент служить для надання фінансової допомоги, захисту прав і забезпечення добробуту сім'ї на тривалий термін.

Найпоширеніший приклад особистих трастів – це трасти, націлені на збереження спадщини і забезпечення фінансової стабільності майбутніх поколінь. Довіритель може створити траст для своїх дітей чи інших спадкоємців з метою гарантування їм фінансової підтримки та захисту права на спадкування після його смерті. Це дозволяє довірителю забезпечити збереження своїх активів і правильний розподіл спадщини, минаючи можливі проблеми та конфлікти під час спадкоємності.

Приватні трасти також можуть використовуватися для забезпечення захисту правонаступництва та спадкування, особливо у випадках складних сімейних стосунків чи наявності неповнолітніх спадкоємців або спадкоємців з інвалідністю. Вони можуть бути засобом забезпечення освіти та професійного розвитку нащадків, надання спадщини або підтримки у випадку особливих потреб членів сім'ї – таких, як медичні витрати або житлові потреби.

Публічні трасти

Публічні трасти, також відомі як благодійні трасти, створюються для досягнення конкретних суспільних цілей або підтримки благодійних програм та ініціатив. Вони є механізмом, який забезпечує фінансову підтримку та надає допомогу в різних сферах суспільної діяльності – таких, як освіта, медичні дослідження, захист навколишнього середовища, боротьба з бідністю та соціальною нерівністю, а також інші соціально значущі цілі.

Одним із важливих аспектів публічних трастів є їхня роль у підтримці громадських ініціатив і благодійних організацій. Приватні особи чи організації можуть створювати такі трасти з метою участі в соціально значущих проектах чи напрямах, забезпечуючи фінансову підтримку та ресурси для їхньої реалізації. Це може включати підтримку освітніх програм, медичних досліджень, благодійних заходів, надання допомоги нужденним та інші види громадської діяльності. Публічні трасти часто започатковуються на довгострокову перспективу з метою створення стабільних джерел фінансування для соціальних ініціатив і програм. Вони можуть бути створені як національними, так і міжнародними організаціями з метою забезпечення підтримки проектів у всьому світі та вирішення різних соціальних проблем.

2

Однією з переваг публічних трастів є їхня здатність поєднувати ресурси та зусилля для досягнення спільних цілей і вирішення соціальних проблем. Вони забезпечують механізм збору та розподілу коштів для підтримки благодійних і соціальних програм, забезпечуючи ефективне використання ресурсів та максимальний вплив на суспільство.

За юрисдикціями

Країни по всьому світу розробляють і застосовують свої унікальні законодавчі норми та процедури, які визначають створення, діяльність і закриття трастів, через що з'являється необхідність у класифікації трастів залежно від юрисдикції.

Локальні трасти

Локальні трасти є поширеним видом трастів, які функціонують у межах конкретної держави й підпорядковуються її законам. Вони виконують ключову роль в організації управління і аллокації власності чи активів на території держави їх започаткування.

Основа локального трасту зазвичай вимагає дотримання законодавчих норм країни створення, включаючи виконання встановлених юридичних вимог і процедур. Найчастіше для реєстрації внутрішнього трасту необхідне подання специфічних документів чи домовленостей, а також процедура повідомлення чи реєстрації у відповідних державних інстанціях.

Основна перевага локальних трастів полягає в їх підпорядкуванні законам та юрисдикції держави створення, що гарантує чіткість і безпеку в управлінні власністю чи активами.

Локальні трасти можуть мати різноманітні цілі на національному рівні, включаючи управління сімейним майном, фінансування родичів, формування юридичних структур захисту підприємницьких чи особистих активів. Також вони можуть сприяти зниженню податкових навантажень чи забезпеченню захисту ресурсів від вимог кредиторів.

Міжнародні трасти

Міжнародні трасти є особливим видом правових конструкцій, які знаходяться під юрисдикцію кількох держав. Вони створюються в ситуаціях, коли учасники трасту чи його майно перебувають за межами кордонів однієї країни.

Створення міжнародного трасту включає врахування і дотримання правових норм кількох країн, що робить цей процес досить складним. На відміну від локальних трастів, які підпорядковуються лише законодавству однієї країни, міжнародні трасти мають на увазі дотримання різних прав і норм, які можуть застосовуватися в різних юрисдикціях.

Одним із основних аспектів міжнародних трастів є необхідність проведення детального аналізу правової ситуації та вибору стратегії, яка буде найефективнішою з урахуванням правових норм різних країн. Це вимагає від учасників трасту розуміння та дотримання правил і процедур, встановлених у кожній із країн, залучених до процесу.

Міжнародні трасти знаходять застосування в широкому спектрі завдань, включаючи забезпечення активів захистом від податків та юридичних розглядів, адміністрування міжнародних корпоративних структур, а також збереження власності при переміщенні через кордони. Ці інструменти є гнучким і результативним засобом для контролю за ресурсами та майном на тлі глобалізації та світової економічної інтеграції.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Правове регулювання трастів

Трастові договори підпадають під правове регулювання як у межах національних законодавств окремих країн, так і на міжнародному рівні. У цьому розділі ми розглянемо загальні принципи міжнародного правового регулювання трастів, особливості законодавства в деяких ключових юрисдикціях, а також роль трастового договору в правовій системі та економіці.

Огляд міжнародного правового регулювання трастів

Міжнародне правове регулювання трастів значною мірою визначається загальноприйнятими стандартами та конвенціями. Найважливішими з них є Гаазька конвенція про закон, який застосовується до міжнародних траст та їх визнання (1985).

Гаазька конвенція є міжнародним договором, метою якого є встановлення єдиної системи правил, що стосуються визнання та застосування трастів у міжнародних відносинах. Вона визначає юрисдикцію, закон, застосовний до трасту, та питання взаємного визнання трастів у різних країнах.

Особливості правового регулювання трастів у різних юрисдикціях

Правове регулювання трастів може різнитися в різних юрисдикціях. Наприклад, в США трастове право регулюється лише на рівні окремих штатів, що призводить до різноманітності законодавчих актів і судової практики. У Великій Британії трасти регулюються загальним правом і законодавством про трасти, при цьому існує широкий діапазон додаткових законів та актів, які регулюють конкретні аспекти трастового права.

Офшорні зони – такі, як Британські Віргінські Острови або Кайманові Острови, пропонують своє власне законодавство про трасти з урахуванням особливих податкових і фінансових переваг.

Роль трастового договору в правовій системі та економіці

Угода трасту відіграє ключову роль в правовій та економічної доменах, служачи фундаментальним засобом для встановлення принципів створення, управління і поділу активів у трасті. Цей документ, який є угодою між ініціатором трасту, його керуючим і бенефіціарами, визначає їх права та зобов'язання.

В економічній сфері трастові угоди використовуються для різних цілей – таких, як спадкове планування, захист активів, підтримка благодійних проектів і структурування компаній. Вони забезпечують універсальність управління, конфіденційність та ефективний розподіл ресурсів, займаючи центральне місце в стратегічному фінансовому управлінні та забезпеченні захисту інтересів усіх учасників.

Етапи створення трасту

Процес створення трасту включає кілька ключових етапів: від вибору відповідної юрисдикції до визначення його структури, учасників, оформлення і підписання договору, передачі активів і, за необхідності, офіційної реєстрації.

Крок 1

Вибір юрисдикції для трасту

Вибір місця для створення трасту є критичним, оскільки від нього залежать юридичні аспекти та управлінські можливості. Засновнику потрібно розглянути такі критерії, як податкова політика, рівень захисту персональних даних, надійність правової системи та правила реєстрації трасту в обраній юрисдикції.

У деяких юрисдикціях можуть бути вищі витрати на організацію та ведення трасту, а також суворіші норми та процедури. Важливо враховувати ці аспекти та вибирати юрисдикцію, яка найкраще відповідає фінансовим можливостям і рівню знань засновника та керуючого.

Крок 2

Визначення структури та учасників трасту

Засновник трасту задає його структуру та учасників, виходячи зі своїх цілей і потреб, включаючи вибір керуючого трастом, бенефіціарів та критерії, за якими відбуватиметься управління та розподіл ресурсів.

Завдання започаткування трасту можуть змінюватись залежно від специфічних потреб і намірів засновника, як, наприклад, збереження власності, спадкове планування, підтримка благодійності або управління підприємством.

Траст може бути організований на обмежений період або до виконання певних критеріїв, як-от досягнення бенефіціаром певного віку або завершення специфічного проекту.

Додатково договір трасту може включати опції контролю за діяльністю трасту з боку засновника або інших зацікавлених осіб, включаючи аудит, звітність або схвалення фінансових транзакцій.

Крок 3

Підготовка та підписання трастової угоди

Угода трасту, ключовий документ, який встановлює правила створення, адміністрування та розподілу власності трасту, зазвичай розробляється фахівцями в галузі права чи податків. У ньому викладається інформація про ресурси, які переходять в управління трасту, способи їх адміністрування та розподілу, а також встановлюються зобов'язання та права всіх сторін, які беруть участь. Документ може також включати положення про припинення дії трасту і стратегію врегулювання спорів, які виникають.

Ініціатор трасту, його адміністратор ратифікують цю угоду, чим висловлюють своє схвалення зазначених у ній умов.

Крок 4

Реєстрація трасту (якщо можна застосувати)

Іноді задля забезпечення законного захисту та дотримання нормативних вимог необхідно провести офіційну реєстрацію трасту в уповноважених інстанціях.

Крок 5

Передача активів у траст

Потім відбувається передача ресурсів від засновника до трасту, включаючи готівку, нерухомість, акції та інші активи. Щоб гарантувати точну оцінку вартості цих ресурсів перед їх трансфером, може знадобитися експертиза від незалежного оцінювача.

Для офіційного підтвердження переходу активів складаються відповідні правові документи, наприклад, акти про передачу прав власності або договори про передачу активів.

Звітність і контроль діяльності трастового керуючого

Регулярне подання звітності та контроль за діяльністю трастового керуючого сприяють забезпеченню прозорості, надійності та ефективності управління трастом. Це забезпечує довіру довірителів і вигодонабувачів у тому, що їхні інтереси захищені, а активи керуються компетентно та відповідно до законодавства.

Звітність:
 • Фінансова звітність. Завдання трастового керуючого полягає в регулярному поданні звітності про фінансовий стан і прибуток трастового майна. Цей обов'язок включає підготовку звітів про прибутки та збитки, стан фінансових показників, потоки грошових засобів та інші фінансові параметри.
 • Інформація для засновника та бенефіціарів. Трасті несе відповідальність за постійне надання інформації засновнику та бенефіціарам про прогрес у виконанні завдань трасту, включаючи відомості про фінансові підсумки, стратегію інвестицій, реалізацію встановлених цілей і загальну ефективність управлінських рішень.
 • Звіти для податкових органів. Управитель зобов'язаний надавати всі необхідні звіти та декларації для сплати податків відповідно до застосовного податкового законодавства. Це включає звіти про доходи, податкові декларації та інші документи.
 • Документація з операцій. Управитель повинен вести детальну документацію про всі операції та транзакції, пов'язані з трастовим майном, включаючи купівлю, продаж, інвестування та витрати.
Контроль за діяльністю:
 • Призначення незалежного аудитора. Для забезпечення належного контролю за діяльністю трастового керуючого довіритель може призначити незалежного аудитора для перевірки фінансової звітності й оцінки ефективності управління.
 • Моніторинг інвестиційних рішень. Довіритель і бенефіціари мають можливість здійснювати нагляд за рішеннями інвестиційного керуючого довірчого фонду, а також перевіряти, наскільки ці рішення відповідають цілям і стратегії управління.
 • Огляд виконання умов трастового договору. Довіритель має право контролювати дотримання трастового керуючого умов, передбачених у трастовому договорі, та вимагати виконання своїх інструкцій.
 • Зворотний зв'язок і комунікація. Постійний діалог між трасті, засновником і бенефіціарами сприяє нагляду за роботою керуючого і швидкої реакції на питання або труднощі, які з'являються.

Потенційні ризики використання трастових договорів

Незважаючи на безліч переваг, трастові договори також пов'язані з певними ризиками та обмеженнями. Важливо ретельно розглянути ці аспекти перед створенням трасту, щоб забезпечити відповідність трастової структури цілям і потребам довірителя.

Труднощі та витрати на створення
 • Комплексність процедури Розробка трасту є складним завданням, яке передбачає глибокі знання в юриспруденції та оподаткуванні. Це може призвести до того, що процес формування трасту виявиться затяжним і вимагатиме ретельного аналізу численних деталей.
 • Великі початкові та постійні витрати Створення та підтримка функціонування трасту пов'язані з великими витратами, зокрема з юридичними зборами, оплатою за управлінські послуги тощо. Ці витрати можуть значно зменшити підсумкову величину коштів, які передаються бенефіціарам.
Ризик неправильного вибору трастового керуючого

Вибір невідповідного трастового керуючого може негативно позначитися на управлінні активами та досягненні цілей трасту. Несумлінне чи неефективне управління може призвести до втрати активів або їхньої недостатньої прибутковості.

Правові ризики

Трасти можуть стати об'єктом юридичних спорів, особливо у випадках, коли умови трасту є неоднозначними або викликають конфлікти між вигодонабувачами. Юридичні баталії можуть виявитися витратними та тривалими, суттєво знижуючи вартість активів трасту.

Рішення про створення трасту має ухвалюватися після ретельного розбору як його переваг, так і можливих складнощів. Розуміння потенційних обмежень і слабких сторін є критично важливим для зниження ризиків і покращення управління активами в межах трастової конструкції. Важливо залучати до процесу кваліфікованих спеціалістів – юристів і податкових консультантів, щоб забезпечити відповідність трасту всім вимогам і максимально ефективне використання його можливостей.

Компанія YB Case надає комплексні послуги в галузі корпоративного та податкового планування, формування й адміністрування трастів, а також у захисті активів. Маючи глибокі знання та великий досвід, експерти YB Case розробляють індивідуалізовані стратегії, орієнтовані на виконання унікальних цілей замовників, враховуючи особливості кожної конкретної ситуації.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар