Реєстрація роздрібного інвестиційного фонду в Гонконзі

Вступ

Реєстрація роздрібного інвестиційного фонду в Гонконзі є процесом, який вимагає глибокого розуміння ринку роздрібних фондів та актуальних регуляторних вимог. Гонконг зміцнив свої позиції як провідний міжнародний фінансовий центр завдяки стабільній правовій системі, суворим регуляторним нормам і сприятливій податковій політиці.

Нині ринок роздрібних інвестиційних фондів у Гонконзі продовжує демонструвати стійке зростання. У першому кварталі 2024 року загальний обсяг продажу роздрібних фондів досяг 19,8 мільярдів доларів США, що є збільшенням на 69% порівняно з попереднім кварталом. Цей значний приріст пояснюється довірою інвесторів до регуляторної системи Гонконгу та високим попитом на диверсифіковані інвестиційні продукти з потенційно високою прибутковістю.

Роздрібні інвестиційні фонди в Гонконзі пропонують широкий спектр інвестиційних можливостей, включаючи акції, облігації, комбіновані активи та спеціалізовані схеми – такі, як індексні, хеджеві та структуровані фонди. Ці інвестиційні фонди зобов'язані дотримуватись вимог до диверсифікації портфеля та обмеження за видами активів, що допомагає знизити ризики та забезпечити стабільність для інвесторів.

Стабільне правове та регуляторне середовище Гонконгу робить його привабливим для створення та управління інвестиційними фондами. Високі стандарти захисту інвесторів та активний розвиток міжнародного фінансового ринку сприяють залученню капіталу та зміцненню позицій Гонконгу як провідного фінансового центру.

Юридичні підстави для реєстрації роздрібних інвестиційних фондів у Гонконзі

Ключові законодавчі акти та регулювання

Оформлення роздрібного інвестфонду в Гонконзі підпорядковується суворим законодавчим і нормативним вимогам, створеним для забезпечення стабільності та виключення неправомірних махінацій у фінансовому секторі. Центральну роль у цьому процесі займає Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів (Securities and Futures Commission, SFC), яка стежить за дотриманням усіх регуляторних норм і захищає інтереси інвесторів.

Основним документом, який регулює заснування інвестиційних фондів у Гонконзі, вважається Кодекс щодо колективних інвестиційних схем (Code on Unit Trusts and Mutual Funds). У цьому кодексі докладно викладено вимоги до структури фондів, їх управління, звітності та інвестиційної діяльності, орієнтованої на роздрібних інвесторів. Він визначає мінімальні стандарти для керуючих компаній, кастодіанів та інших ключових учасників ринку.

Не менш важливим актом є "Закон про цінні папери та ф'ючерси" (Securities and Futures Ordinance, SFO), його положення регулюють різні аспекти ринкової діяльності, включаючи ліцензування учасників, розкриття інформації, правовий захист інвесторів і протидію шахрайству. Положення цього акту означають, що всі організації, які надають депозитарні послуги в Гонконзі, зобов'язані отримати ліцензію від SFC.

Важливість та функції Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів

SFC займає ключове місце в процесі створення роздрібного інвестиційного фонду в Гонконзі. SFC здійснює ліцензування, моніторинг дотримання нормативних вимог і регулярні перевірки учасників ринку. Цей орган також розробляє та оновлює нормативні акти виходячи з сучасних положень міжнародних стандартів.

Для отримання ліцензії управління роздрібним інвестиційним фондом у Гонконзі фірма зобов'язана подати заявку до SFC з повним пакетом необхідних документів. Після подання заявки SFC проводить детальну перевірку, яка включає оцінку фінансового стану компанії, кваліфікаційні відповідності співробітників і всесвітніх стандартів. Процес ліцензування може тривати від трьох до шести місяців, що обумовлюється стартовою складністю справи та ймовірністю наявності помилок у поданій документації.

Ключові зміни в законодавстві 2024 року

У 2024 році до законодавства Гонконгу було внесено значні зміни, спрямовані на посилення контролю за функціонуванням інвестиційних фондів і підвищення рівня захисту інвесторів. Основні зміни стосуються вимог до ліцензування та реєстраційних процедур для керуючих компаній і кастодіанів.

З 2 жовтня 2024 року набувають чинності нові правила, які вимагають обов'язкового ліцензування всіх кастодіанів, які надають депозитарні послуги для SFC-авторизованих фондів. Відповідно до нових вимог, кастодіан повинен мати статутний капітал та неподільні резерви в розмірі не менше 10 мільйонів гонконгських доларів. У випадку, якщо кастодіан є дочірньою компанією банку чи фінансової установи зі статутним капіталом не менше 150 мільйонів гонконгських доларів, допустиме зниження вимог до капіталу за наявності відповідних гарантій від материнської компанії.

Крім того, було запроваджено нові вимоги до незалежності керуючої компанії та кастодіану. Зокрема, вони мають бути незалежними один від одного, однак допускається їхня приналежність до однієї холдингової компанії за умови відсутності спільних директорів і наявності відповідних внутрішніх контрольних систем, які забезпечують їхню незалежність в операційній діяльності.

Ці зміни мають на меті підвищити надійність фондів, мінімізувати ризики шахрайства та посилити протекцію прав інвесторів. У результаті, процедура реєстрації роздрібного інвестиційного фонду в Гонконзі стала суворішою і потребує ретельного дотримання всіх регуляторних норм і стандартів.

Підсумовуючи, правова база для реєстрації роздрібних інвестиційних фондів у Гонконзі є всебічним регулюванням, спрямованим на підтримку стабільності та прозорості ринку. Основні нормативні акти та правила, що розробляються та контролюються Комісією з цінних паперів і ф'ючерсів, забезпечують міцну основу для успішної роботи та зростання інвестиційних фондів. Це робить Гонконг привабливим місцем для створення та управління такими фондами.

Вимоги до учасників ринку

Вимоги до інвестиційних консультантів

У Гонконзі створення роздрібного інвестиційного фонду потребує участі висококваліфікованих інвестиційних консультантів, чия роль неоціненна в розробці та впровадженні інвестиційної стратегії. Ці фахівці забезпечують професійне управління активами та мінімізацію ризиків для інвесторів, відповідаючи суворим стандартам, встановленим регуляторами.

Відповідно до правил Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу, консультанти, задіяні у формуванні роздрібного фонду, повинні відповідати таким жорстким критеріям:

 • Наявність ліцензії: інвестиційні консультанти повинні мати ліцензію SFC на надання послуг управління активами (Type 9 Asset management). Така ліцензія видається лише тим, хто відповідає строгим професійним вимогам і має відповідний досвід.
 • Професійна кваліфікація та досвід: консультанти повинні мати щонайменше п'ять років досвіду в управлінні публічними фондами, підтвердженого роботою у визнаних фінансових установах. Цей досвід має бути документально підтверджений і включати успішне управління активами, які аналогічні тим, з якими працюватиме створюваний фонд.
 • Капітальні вимоги: керуюча компанія, до якої належить інвестиційний консультант, повинна мати статутний капітал і неподільні резерви в розмірі не менше 5 мільйонів гонконгських доларів. Це забезпечує фінансову стабільність компанії та її здатність виконувати зобов'язання перед інвесторами.
 • Незалежність: інвестиційні консультанти повинні діяти незалежно від інших учасників ринку – таких, як кастодіани та брокери, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Роль та обов'язки керуючого фонду

Реєстрація інвестиційного фонду в Гонконзі передбачає призначення керуючого фонду, який несе основну відповідальність за управління активами та реалізацію інвестиційної стратегії. Обов'язки керуючого фонду включають:

Розробка інвестиційної стратегії

Керуючий фондом розробляє та впроваджує інвестиційну стратегію, спрямовану на досягнення цілей фонду та максимізацію прибутковості для інвесторів. Це включає аналіз ринкових умов, вибір активів для інвестування та оцінку ризиків.

Дотримання нормативних вимог

Знання та дотримання нормативних законодавчих актів є базовими функціями, встановленими Комісією з цінних паперів і ф'ючерсів, для керуючих інвестфондів у Гонконзі. При виконанні цього функціоналу керуючий, на регулярній основі, зобов'язується надавати звіти та розкривати інформацію виходячи з положень Кодексу про колективні інвестиційні схеми та "Закону про цінні папери та ф'ючерси".

Управління ризиками

Керівник фондом має запровадити дієві системи управління ризиками для мінімізації впливу несприятливих ринкових умов на фонд. Це вимагає розробки та реалізації планів управління ліквідністю, а також кредитними та ринковими ризиками, забезпечуючи цим стійкість фонду в різних економічних ситуаціях.

Звітність і комунікація

Регулярна звітність перед інвесторами є важливим обов'язком управителя фондом. Він повинен надавати інвесторам докладні звіти про стан їх інвестицій, результати діяльності фонду та будь-які значущі зміни в управлінні. Така прозорість сприяє підтримці довіри з боку інвесторів і забезпечує повне розуміння ситуації з їхніми вкладеннями.

Роль та обов'язки зберігача та кастодіана

Кастодіани відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки активів фонду та виконанні регуляторних вимог. При створенні інвестиційного фонду в Гонконзі необхідно призначити кастодіана, який відповідає за зберігання активів і виконання адміністративних функцій.

Кастодіан відповідає за безпечне зберігання активів фонду, включаючи акції, облігації та інші цінні папери, гарантуючи захист від втрат, крадіжки або неправомірного використання. Крім цього, кастодіан виконує важливі операційні функції – такі, як розрахунок і виплата дивідендів, обробка корпоративних дій та забезпечення дотримання вимог щодо звітності й аудиту.

Кастодіан також здійснює контроль за діями керуючого фонду, щоб гарантувати відповідність інвестиційної стратегії та операцій фонду нормативним вимогам і внутрішнім політикам. Це включає перевірку угод, вчинених керуючим, та забезпечення їх відповідності встановленим правилам.

З жовтня 2024 року набувають чинності нові вимоги, згідно з якими кастодіан зобов'язаний мати ліцензію SFC на надання депозитарних послуг для SFC-авторизованих фондів, що додає додаткових гарантій захисту активів вкладників і надійності операцій фонду.

При створенні роздрібного фонду інвестицій у Гонконзі необхідно враховувати всі ці вимоги та дотримуватись встановлених регулятором норм. Це не лише забезпечує відповідність фонду правовим і нормативним вимогам, а й сприяє довірі з боку вкладників та стійкості фінансового ринку загалом.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Процес реєстрації роздрібного фонду інвестицій у Гонконзі

Кроки подання заяви

Реєстрація роздрібного фонду інвестицій у Гонконзі починається з детального планування та підготовки всіх необхідних документів. Процес включає кілька важливих етапів:

Етап 1

Консультація з регулятором

На початковому етапі рекомендується провести попередні консультації з SFC. Це дозволить уточнити вимоги та уникнути помилок під час подання документів.

Етап 2

Підготовка документів

На цьому етапі потрібно зібрати базовий набір документації, характерної для відкриття інвестиційних фондів як у Гонконзі, так і в більшості інших юрисдикцій:

 • установчі документи;
 • фінансова звітність;
 • бізнес-план.

Також важливо підготувати опис інвестиційної стратегії фонду.

Етап 3

Заповнення форми заявки

Офіційна заявка на реєстрацію фонду має бути заповнена відповідно до вимог SFC. Заявка повинна містити інформацію про компанію, її структуру, цілі фонду та плановані інвестиції.

Етап 4

Подання заявки

Заявка подається до SFC разом із повним пакетом документів. Це може бути зроблено через електронну систему подання документів чи особисто.

Етап 5

Оплата реєстраційного збору

Відразу після подання заявки необхідно сплатити реєстраційний збір. Розмір збору залежить від виду фонду і може змінюватись. Наприклад, реєстраційний збір для роздрібних фондів становить 20 000 гонконгських доларів.

Необхідні документи для реєстрації

Для заснування роздрібного інвестиційного фонду в Гонконзі необхідно надати низку документів. З-поміж них:

 • Установчі документи підприємства, включаючи статут та установчий договір, у яких зазначено структуру підприємства, її мету та повноваження.
 • Фінансові звіти за останні три роки, підтверджені аудиторами, що демонструють наявність статутного капіталу та неподільних резервів не менше 5 мільйонів гонконгських доларів.
 • Інформація про ключових співробітників – таких, як директори, керуючі та інвестиційні консультанти, із зазначенням їхньої кваліфікації та досвіду в управлінні активами.
 • Бізнес-план, який детально описує цілі фонду, інвестиційну стратегію, цільові ринки та очікувані результати.
 • Опис інвестиційної стратегії, що включає заплановані види активів, стратегії управління ризиками та механізми контролю.
 • Копії ліцензій і дозволів, виданих SFC, які підтверджують право компанії та її співробітників на управління активами та надання інвестиційних послуг.
 • Декларація про відповідність нормативам SFC.

Форми організаційно-правової структури фондів у Гонконзі

Вид фонду

Опис

Переваги

Недоліки

Регулювання та вимоги

Взаємні фонди (Mutual Funds)

Фонди, створені для об'

єднання коштів інвесторів та їхнього колективного інвестування в різні активи. Керуються професійними керуючими.

Висока ліквідність, можливість щоденного викупу часток, диверсифікація активів.

Високі управлінські витрати, необхідність дотримання жорстких регуляторних норм.

Регулюються "Кодексом про колективні інвестиційні схеми" та "Законом про цінні папери та ф'ючерси". Ліцензія SFC є обов'язковою.

Закриті інвестиційні фонди (Closed-end Funds)

Фонди, які випускають обмежену кількість акцій, що торгуються на фондових біржах. Інвестиції здійснюються на тривалий термін.

Можливість купівлі акцій зі знижкою на біржі, відсутність потреби щоденного викупу.

Низька ліквідність, акції можуть торгуватися зі знижкою до чистої вартості активів.

Підлягають регулюванню SFC, необхідно дотримуватися правил лістингу на біржі та вимог до розкриття інформації.

Фонди, що торгуються на біржі (Exchange Traded Funds, ETFs)

Фонди, акції яких торгуються біржах. Вони йдуть за індексами чи кошиками активів, забезпечуючи інвесторам ліквідність та диверсифікацію.

Висока ліквідність, низькі управлінські витрати, можливість торгівлі протягом дня.

Волатильність, можливе відхилення від чистої вартості активів (tracking error).

Регулюються Кодексом за колективними інвестиційними схемами. Ліцензія SFC є обов'язковою, вимоги щодо розкриття інформації.

Приватні інвестиційні фонди (Private Equity Funds)

Фонди, які інвестують у компанії, що не котируються, або проєкти на довгостроковий період. Залучають кошти обмеженої кількості інвесторів.

Високий потенціал доходності, активне управління інвестиціями.

Високі ризики, низька ліквідність, тривалий інвестиційний обрій.

Регулює SFC за умови залучення коштів від обмеженого кола професійних інвесторів. Необхідна ліцензія на керування активами.

Фонди нерухомості (Real Estate Investment Trusts, REITs)

Фонди, які інвестують у комерційну та житлову нерухомість, розподіляють більшу частину доходу у вигляді дивідендів.

Високі дивіденди, диверсифікація в секторі нерухомості, податкові пільги.

Залежність від стану ринку нерухомості, високі управлінські та операційні витрати.

Регулюються Кодексом про колективні інвестиційні схеми. Ліцензія SFC є обов'язковою, вимоги до розкриття інформації та звітності.

Хедж-фонди (Hedge Funds)

Фонди, які використовують різні інвестиційні стратегії для отримання прибутку, включаючи короткі продажі, позикові кошти та деривати.

Високий потенціал прибутковості, можливість використання різноманітних стратегій.

Високі ризики, обмежений доступ до роздрібних інвесторів, високі комісії за управління.

Регулює SFC за умови залучення коштів від професійних інвесторів. Потрібна ліцензія на керування активами.

Фонди фондів (Fund of Funds)

Фонди, які інвестують в інші інвестиційні фонди, що дозволяє досягти широкої диверсифікації та зниження ризиків.

Диверсифікація, професійне керування.

Подвійні управлінські витрати, можливі складнощі з ліквідністю.

Регулюються SFC, необхідна відповідність вимогам "Кодексу про колективні інвестиційні схеми". Потрібна ліцензія на керування активами.

Ці організаційно-правові форми пропонують інвесторам різноманітні можливості для вкладень, кожна з яких має свої унікальні переваги та недоліки. Правильний вибір структури залежить від цілей фонду, рівня прийнятного ризику та інвестиційної стратегії.

Капітальні та інвестиційні вимоги

Мінімальні розміри капіталу

Для реєстрації роздрібного інвестиційного фонду в Гонконзі необхідне дотримання певних капітальних вимог, що гарантує фінансову стабільність фонду та захищає інтереси інвесторів. Розміри мінімального капіталу залежать від виду фонду та його учасників.

Керуючі компанії повинні мати статутний капітал і неподільні резерви не менше 5 мільйонів гонконгських доларів (HKD) для отримання ліцензії на управління активами від SFC. Якщо керуюча компанія є дочірньою структурою фінансового інституту зі статутним капіталом не менше 150 мільйонів HKD, допускається зниження капітальних вимог за наявності гарантій від материнської компанії.

Кастодіани, відповідальні за зберігання активів фонду, повинні мати мінімальний статутний капітал у розмірі 10 мільйонів HKD. Ця умова забезпечує їх фінансову стійкість і здатність належно захищати активи інвесторів.

Вимоги до звітності та прозорості

Для запуску інвестиційного фонду в Гонконзі необхідно дотримуватись суворих вимог до звітності та прозорості, що сприяє довірі з боку інвесторів і виконанню нормативних вимог.

Фонди зобов'язані регулярно надавати інвесторам звіти, зокрема щоквартальні та річні звіти про діяльність фонду, його фінансовий стан та інвестиційні результати. Ці документи повинні містити деталізовану інформацію про склад портфеля, вартість активів і зобов'язання фонду.

Фонди повинні проходити регулярні аудиторські перевірки, які проводяться незалежними аудиторами на підтвердження точності фінансової звітності та відповідності нормативним вимогам. Ці перевірки також охоплюють системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Таким чином, реєстрація роздрібного інвестиційного фонду в Гонконзі потребує суворого дотримання капітальних та інвестиційних вимог. Мінімальні розміри капіталу, обмеження за видами інвестицій і диверсифікації, а також вимоги до звітності та прозорості забезпечують стабільність і надійність фондів, захищаючи інтереси інвесторів та підтримуючи довіру до фінансової системи Гонконгу.

Управління ризиками і комплаєнс

Обов'язкові процедури управління ризиками

При створенні інвестиційного фонду в Гонконзі, керуюча компанія повинна розробити та впровадити політику управління ризиками, що охоплює всі аспекти діяльності фонду. Насамперед, це включає оцінку ринкових, кредитних, ліквідних та операційних ризиків. Керуюча компанія має проводити регулярні стрес-тести з метою оцінки стійкості фонду до несприятливим ринкових умов. Ці тести допомагають виявити потенційні вразливості та розробити плани щодо їх усунення.

Одним із важливих аспектів управління ризиками є моніторинг концентрації активів. Фонди зобов'язані дотримуватись правил диверсифікації, встановлених Комісією з цінних паперів і ф'ючерсів (SFC). Наприклад, частка одного емітента в портфелі не повинна перевищувати 10% чистої вартості активів фонду. Це знижує ризик значних втрат через несприятливі зміни вартості одного активу.

1

З іншого боку, управління ліквідністю є критичним елементом управління ризиками. Керуюча компанія повинна підтримувати достатній рівень ліквідних активів для задоволення заявок на викуп часток фонду та покриття операційних витрат. Це включає підтримку певного відсоткового співвідношення ліквідних активів у портфелі та проведення регулярних оцінок ліквідності.

Фонди, які інвестують у деривативи, повинні застосовувати додаткові заходи контролю, щоб мінімізувати ризики, пов'язані з цими фінансовими інструментами. Керуюча компанія зобов'язана мати чітку політику використання деривативів, що обмежує їх застосування лише з метою хеджування чи ефективного управління портфелем. Вся діяльність з деривативами має ретельно контролюватись і документуватись.

Системи контролю та внутрішній аудит

Для відкриття роздрібного фонду в Гонконзі необхідно запровадити ефективні системи внутрішнього контролю та проводити регулярний внутрішній аудит. Ці заходи призначені для забезпечення відповідності діяльності фонду законодавчим нормам і захисту інтересів інвесторів.

Системи внутрішнього контролю включають розробку та реалізацію процедур, спрямованих на запобігання та виявлення шахрайства, конфліктів інтересів і порушень регуляторних вимог. Керуюча компанія повинна встановити чіткі правила та процедури, які охоплюють всі аспекти діяльності фонду – такі, як операції з активами, оцінка вартості активів і ведення звітності.

Ключовим елементом внутрішнього контролю є незалежний внутрішній аудит, який проводиться регулярно з метою оцінки ефективності систем управління ризиками та внутрішнього контролю. Аудитори перевіряють відповідність діяльності фонду встановленим процедурам і нормативним вимогам, а також оцінюють адекватність механізмів управління ризиками та контролю.

Для забезпечення об'єктивності та незалежності внутрішнього аудиту його функції мають бути відокремлені від операційних підрозділів. Внутрішні аудитори повинні мати доступ до всієї необхідної інформації та ресурсів для проведення ретельних перевірок, а результати аудиту повинні документуватися та подаватися керівництву керуючої компанії для вжиття відповідних заходів.

Незалежність керуючого та кастодіана

Створення інвестиційного фонду в Гонконзі передбачає дотримання правил незалежності керівника компанії та кастодіана. Ці заходи спрямовані на запобігання конфліктам інтересів і забезпечення об'єктивного управління активами фонду.

Керуюча компанія і кастодіан повинні діяти незалежно один від одного, що виключає наявність спільних директорів або їх статус дочірніх компаній один для одного. Допускається їхня приналежність до однієї холдингової компанії за умови, що вони функціонують окремо і їхня діяльність чітко розмежована.

Для підтвердження незалежності керуюча компанія і кастодіан підписують угоду, в якій обумовлюється їхнє зобов'язання діяти незалежно на користь інвесторів. Ця угода включає зобов'язання щодо запобігання конфліктам інтересів і дотримання всіх застосовних нормативних вимог.

Кастодіан відповідає за безпечне зберігання активів фонду та виконання адміністративних функцій – таких, як розрахунок вартості активів і виплата дивідендів. Керуюча компанія займається розробкою та реалізацією інвестиційної стратегії, управлінням активами та дотриманням нормативних вимог.

Ці заходи забезпечують високі стандарти управління ризиками та комплаєнсу, роблячи процес створення роздрібного інвестиційного фонду в Гонконзі привабливим для інвесторів. Поєднання суворих регуляторних вимог, ефективних систем внутрішнього контролю та незалежності керуючої компанії та кастодіана сприяє захисту інтересів інвесторів і зміцненню довіри до фінансової системи Гонконгу.

Висновок

Реєстрація роздрібного інвестиційного фонду в Гонконзі – це процес, який потребує уважної підготовки та суворого дотримання встановлених регуляторних норм. Гонконг, завдяки своїй стабільній правовій системі та надійному фінансовому регулюванню, утвердився як один із провідних фінансових центрів світу.

Оформлення інвестиційного фонду в Гонконзі передбачає дотримання всіх вимог регулятора. Керуючі компанії повинні демонструвати ефективне управління ризиками та прозору звітність, що є ключовими факторами успіху в цьому динамічному фінансовому центрі.

Фахівці нашої організації мають глибокі знання та великий досвід у галузі реєстрації роздрібних інвестиційних фондів у Гонконзі і готові надати всебічну підтримку на кожному етапі цього складного процесу. Ми надаємо комплексну консультацію, починаючи з підготовки необхідних документів і закінчуючи взаємодією з Комісією з цінних паперів і ф'ючерсів.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар