Створення холдингу в Туреччині
Останніми роками Туреччина демонструє стійке економічне зростання, яке супроводжується активним залученням іноземних інвестицій. Це зумовлено стратегічним географічним положенням країни, яка є своєрідним мостом між Європою та Азією, лібералізацією економічної політики та спрощенням процедур для бізнесу. У такому середовищі створення холдингових структур є ефективним інструментом для міжнародних компаній, які прагнуть оптимізувати свої операції, мінімізувати податкові зобов'язання та розширити присутність на нових ринках.

Холдингова структура забезпечує гнучке управління активами, ефективний розподіл ресурсів і зниження ризиків за рахунок диверсифікації. У Туреччині холдингові компанії дозволяють не тільки ефективно управляти дочірніми підприємствами, але й використовувати країну як платформу для міжнародної експансії завдяки вигідним податковим угодам і стратегічному розташуванню.

Ця стаття пропонує детальний огляд процесу створення холдингів у Туреччині, включаючи юридичні аспекти, податкове планування, фінансові та управлінські стратегії. Основну увагу приділено ключовим крокам реєстрації, оптимізації податкового навантаження та ефективному управлінню холдинговою структурою відповідно до турецького та міжнародного законодавства.

Основні концепції холдингового управління

Основні концепції холдингового управління починаються з чіткого розуміння самого поняття холдингу та його ключових характеристик.

Холдинг (або холдингова компанія) – це організація, основна мета якої полягає у володінні акціями інших компаній. Холдинг не займається виробництвом товарів чи наданням послуг; його основна діяльність пов'язана з управлінням корпоративними активами, включаючи акції, частки в статутних капіталах та інші цінні папери.

Найчастіше це юридична особа, створена з метою контролювати одну або кілька інших компаній (дочірніх компаній) шляхом володіння значною часткою їх акцій або часткою. Контроль забезпечується через володіння понад 50% голосуючих акцій, хоча в деяких випадках достатньою може бути менша частка, яка дозволяє істотно впливати на управлінські рішення.

Холдинги відіграють ключову роль у формуванні корпоративної стратегії й управлінських структур у дочірніх компаніях, забезпечуючи дотримання принципів корпоративного управління та етики.

Холдингові структури дозволяють централізувати управлінські функції – такі, як фінанси, HR, IT та стратегічне планування, що забезпечує економію на масштабі та підвищує ефективність управління.

Холдингові компанії можуть використовувати різні стратегії для оптимізації податкового навантаження на рівні групи, включаючи використання фіскальних преференцій та угод про уникнення подвійного оподаткування. Також вони можуть забезпечувати дочірнім компаніям доступ до фінансування з урахуванням вигідніших умов за рахунок централізації кредитних та інвестиційних ресурсів.

Володіння акціями кількох компаній у різних галузях чи географічних регіонах дозволяє холдинговим компаніям диверсифікувати ризики.

Оцінка інвестиційного клімату в Туреччині

Оцінка інвестиційного клімату в Туреччині та можливості для розвитку бізнесу в межах турецького холдингу потребує аналізу низки ключових факторів, включаючи економічну стабільність, правову систему, податкову політику, а також доступ до фінансування та ринків. Туреччина, займаючи стратегічне положення на перехресті Європи та Азії, пропонує унікальні можливості для міжнародного бізнесу, особливо в контексті створення та розвитку турецьких холдингових структур.

Економічна стабільність
Туреччина демонструє постійне економічне зростання, підкріплене активним промисловим сектором, розвиненим сільським господарством і сильним сервісним сегментом. Уряд країни робить кроки для стимулювання інвестицій, зокрема й шляхом лібералізації торгівлі та приватизації державних підприємств. Ці фактори створюють сприятливі умови для розвитку бізнесу в межах холдингових компаній на території Туреччини.
Правова система
Туреччина має розвинену правову систему, яка забезпечує захист прав власності та інвестицій. Країна ухвалила низку законодавчих актів, спрямованих на покращення інвестиційного клімату, включаючи Закон про підтримку прямих іноземних інвестицій.
Податкова політика
Туреччина пропонує низку податкових пільг і стимулів для інвесторів, включно зі зниженими ставками податку на прибуток для певних інвестицій і можливістю використання міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування. Для холдингових фірм у Туреччині пропонується можливість оптимізувати податковий тягар через ефективне структурування та використання доступних пільг.
Доступ до фінансування та ринків
Турецька Республіка має розвинену фінансову систему з активним ринком капіталу, що полегшує доступ до фінансування бізнесу. Холдинговим підприємствам у Туреччині доступні різні інструменти фінансування, включаючи банківські кредити, емісію облігацій та залучення прямих інвестицій. Країна є важливим експортним хабом і воротами до ринків Середнього Сходу, Центральної Азії та Європи, що розширює можливості для міжнародної торгівлі та інвестицій.
Інновації та технології
Уряд Туреччини активно підтримує розвиток інновацій і технологій, зокрема через створення технопарків та інвестиції в науково-дослідну діяльність. Це створює можливості для турецьких холдингів, орієнтованих на інноваційний і технологічний бізнес, для зростання та розвитку у сфері високих технологій.

Правова база для створення холдингу в Туреччині

Для створення та функціонування холдингів у Туреччині необхідно враховувати різноманітні аспекти місцевого законодавства, включаючи корпоративне право, податкове законодавство, закони про прямі іноземні інвестиції, а також специфічні нормативні акти, які регулюють діяльність холдингів.

Турецький комерційний кодекс (Türk Ticaret Kanunu, TTK, № 6102 від 13 січня 2011 року)

TTK регулює корпоративні відносини, включаючи створення, управління, реорганізацію та ліквідацію компаній. Законодавство встановлює основні вимоги до турецьких холдінгів, зокрема до їх структури, капіталу, управління та фінансової звітності.

Закон про прямі іноземні інвестиції (Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu № 4875 від 17 червня 2003 року)

Цей закон спрямований на заохочення прямих іноземних інвестицій та дає іноземним інвесторам рівні права з місцевими. Він визначає правові межі для іноземних інвестицій у холдингові компанії на території Туреччини, включаючи захист іноземних інвестицій та передачу прибутку.

Податковий кодекс (Kurumlar Vergisi Kanunu № 5520 від 21 червня 2006 року)

Закон встановлює правила оподаткування юридичних осіб, включаючи холдингові компанії в Турецькій Республіці. Він містить положення про ставки податку на прибуток, податкові пільги та звільнення, які застосовуються до холдингів.

Закон про ринок капіталу (Sermaye Piyasası Kanunu № 6362 від 6 грудня 2012 року)

Цей закон регулює діяльність на ринку капіталу, включаючи випуск цінних паперів, діяльність інвестиційних компаній і захист інвесторів. Для холдингів у Туреччині, чиї акції чи інші цінні папери обертаються на публічних ринках, важливим є дотримання вимог цього закону.

Крім перерахованих вище законів, функціонування холдингів у Туреччині може підпадати під дію інших нормативних актів, з урахуванням сфери та специфіки бізнес-діяльності. Важливо також відстежувати зміни в законодавстві та адаптуватися до нових нормативних вимог.

Процес створення холдингу в Туреччині

Процес створення холдингу в Туреччині включає кілька ключових етапів, починаючи від початкового планування та закінчуючи офіційною реєстрацією та початком діяльності. Важливо, що кожен крок вимагає ретельного дотримання місцевих законів і регулювань.

Крок 1:

Попереднє планування

 • Визначення бізнес-моделі та стратегії. Перед тим як розпочати створення холдингу, необхідно чітко визначити бізнес-модель, мету створення холдингу, його структуру, а також стратегічні напрями розвитку.
 • Дослідження ринку та аналіз регуляторного середовища. Важливо провести ретельний аналіз ринку та вивчити всі регуляторні вимоги, пов'язані зі створенням і функціонуванням холдингів у Туреччині.
 • Фінансове планування. Розробка фінансового плану, включаючи початковий капітал, оцінку майбутніх доходів і витрат, а також план фінансування.
Крок 2:

Вибір правової форми та назви

 • Визначення організаційно-правової форми. Холдинг у Туреччині може бути зареєстрований у формі акціонерного товариства (A.Ş.) або обмеженою відповідальністю компанії (Ltd. Şti.).
 • Підбір найменування холдингу. Потрібно вибрати унікальну назву для холдингу, яка не співпадатиме з уже зареєстрованими назвами та відповідатиме вимогам турецького законодавства.
Крок 3:

Підготовка та подання документації

 • Статут холдингу та установча угода. Підготовка статутних документів відповідно до вимог Турецького комерційного кодексу.
 • Реєстрація в Торговельному реєстрі. Подання статутної документації та інших паперів до місцевого Торговельного реєстру для офіційної реєстрації холдингу в юрисдикції Туреччини.
 • Отримання податкового номера та реєстрація в податковому відомстві. Після реєстрації в Торговельному реєстрі компанія має отримати податковий номер і зареєструватись у податкових органах.
Крок 4:

Реєстрація холдингу

Реєстрація холдингу є заключним етапом офіційного вступу компанії до правового поля Туреччини. На цьому етапі компанія отримує всі необхідні дозволи та ліцензії для початку своєї діяльності. Включає завершення всіх формальностей у державних та муніципальних установах, включаючи отримання спеціальних дозволів, якщо це необхідно і залежить від галузі діяльності холдингу.

Також на цьому етапі важливо переконатись, що компанія повністю відповідає всім місцевим законам і регулюванням, зокрема у сфері оподаткування, зайнятості та екологічних стандартів. Після успішної реєстрації холдинг готовий до початку операційної діяльності та ведення бізнесу на території Туреччини.

Після виконання всіх вищезгаданих кроків холдингова компанія вважається повністю зареєстрованою і може розпочати свою діяльність у Туреччині. Важливо стежити за дотриманням усіх регуляторних і податкових вимог у процесі діяльності холдингу.

Відкриття корпоративного рахунку

Реєстрація корпоративного банківського рахунку для холдингу в Туреччині є обов'язковою вимогою. Він необхідний для внесення статутного фонду та здійснення подальших фінансових операцій.

Цей процес можна розділити на кілька кроків:

Вибір банку

 • Дослідження та порівняння послуг, які пропонують різні банки в Туреччині, включаючи комісії за обслуговування рахунку, доступність онлайн-банкінгу, умови для міжнародних платежів і якість клієнтського обслуговування.
 • Рекомендується звернути увагу на банки з досвідом роботи з корпоративними клієнтами, особливо тим, хто належить до сектору холдингів.

Підготовка документації

 • Збирання необхідних документів для відкриття рахунку, що зазвичай включає установчі документи компанії (статут, рішення про створення, свідоцтво про реєстрацію в торговельному реєстрі), документи, що підтверджують повноваження керівників компанії, а також паспорти та інші особисті документи уповноважених осіб.
 • Залежно від банку може знадобитися надання додаткових документів – таких, як фінансові звіти компанії або бізнес-план.

Заява на відкриття рахунку

 • Відвідування обраного банку особисто уповноваженим представником холдингу для подання заяви на відкриття корпоративного рахунку.
 • У деяких випадках банки можуть запропонувати можливість подання заяви онлайн, що є особливо зручним для іноземних інвесторів.

Верифікація та аналіз

 • Банк проведе перевірку наданих документів і може запросити додаткову інформацію для проведення процедури "Знай свого клієнта" (KYC), спрямованої на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
 • Цей етап може тривати від кількох днів до кількох тижнів, залежно від політик банку та складності перевірки.

Внесення статутного капіталу

 • Після схвалення заяви та відкриття рахунку необхідно внести статутний капітал холдингу на новий корпоративний рахунок. Розмір статутного капіталу та вимоги до його внесення визначаються турецьким законодавством.

Отримання банківських інструментів і доступу до онлайн-банкінгу

 • Банк надасть компанії необхідні банківські інструменти – такі, як чекові книжки, банківські картки, а також доступ до системи онлайн-банкінгу для управління корпоративним рахунком.

Необхідні документи для створення холдингової корпорації в Туреччині

Для створення холдингової корпорації в Туреччині необхідно підготувати та подати низку документів до відповідних державних органів, включаючи Торговельний реєстр.

Важливо, що точний список документів може змінюватись залежно від конкретної правової форми компанії (акціонерне товариство (A.Ş.) або компанія з обмеженою відповідальністю (Ltd. Şti.)) та специфіки діяльності.

Установчі документи
 • Статут компанії (Ana Sözleşme). Основний документ, який визначає назву компанії, її цілі та види діяльності, розмір статутного капіталу, інформацію про засновників, структуру управління та порядок прийняття рішень.
 • Установчий акт (Kuruluş Beyannamesi). Документ, який містить інформацію про засновників, підписаний усіма акціонерами чи учасниками.
Доказ внесення статутного капіталу
 • Банківське підтвердження щодо внесення статутного капіталу. Підтвердження з банку про внесення статутного капіталу спеціальний рахунок, відкритий на ім'я підприємства в процесі реєстрації.
Ідентифікаційні документи засновників і директорів
 • Копії паспортів (для іноземних громадян) чи національних посвідчень особи (для громадян Туреччини). Необхідні для всіх засновників і членів ради директорів.
 • Резидентські дозволи (для іноземних громадян). Якщо можна застосувати.
Угоди та заяви
 • Заява про реєстрацію в Торговельному реєстрі (Ticaret Siciline Tescil Talepnamesi). Офіційна заявка на інкорпорацію холдингу в Туреччині.
 • Згода на призначення. Письмова згода осіб, які призначаються до ради директорів або на інші управлінські посади, на їх призначення та виконання відповідних обов'язків.
Додаткові документи
 • Сертифікат про перевірку назви (Durum Tespit Belgesi). Документ із Торговельно-промислової палати, який підтверджує, що назва компанії унікальна і може бути зареєстрована.
 • Доказ адреси юридичної особи. Офіційний документ, який підтверджує юридичну адресу компанії, наприклад договір оренди або свідоцтво про право власності.
 • Нотаріально засвідчені копії всіх документів. Деякі документи мають бути нотаріально засвідчені перед їх поданням.
Реєстраційні збори
 • Квитанції про оплату державних мит і реєстраційних зборів. Докази оплати необхідних державних мит і зборів за реєстрацію компанії.

Після підготовки та збирання всіх необхідних документів вони подаються до місцевого Торговельного реєстру для офіційної реєстрації холдингової компанії в Туреччині. Важливо відзначити, що процес може включати додаткові кроки або вимагати додаткових документів, залежно від специфіки діяльності холдингу та вимог регулювальних органів.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Терміни формування холдингу в Туреччині

Час і витрати на заснування холдингу в Туреччині можуть значно змінюватись залежно від низки факторів, включаючи вид холдингової компанії, складність її структури, швидкість збору та подання необхідних документів, а також від обраного регіону для реєстрації.

Терміни створення турецького холдингу

Початкова фаза, яка включає визначення бізнес-стратегії та структури холдингу, може тривати від кількох днів до кількох тижнів залежно від складності планованої структури та швидкості прийняття рішень засновниками.

Збирання та підготовка документів, включаючи нотаріальне засвідчення всіх необхідних документів, зазвичай триває від 1 до 2 тижнів.

Після подання документів процес реєстрації в Торговельному реєстрі може тривати від кількох днів до 1 тижня. Однак цей термін може збільшитись, якщо буде потрібна додаткова перевірка або якщо виникнуть запити на доопрацювання документації.

Якщо діяльність холдингу в Туреччині потребує спеціальних ліцензій або дозволів, цей процес може значно збільшити загальні терміни формування холдингу, займаючи додатково від кількох тижнів до кількох місяців.

В середньому, очікується, що процес створення холдингу в Туреччині триватиме від 1 до 3 місяців, враховуючи всі етапи від планування до отримання ліцензій і початку діяльності.

Податкові аспекти холдингових структур у Туреччині

Податкові преференції для холдингових підприємств у Туреччині є значною частиною фінансового планування та стратегічного управління для організацій, які прагнуть оптимізувати своє фіскальне становище. Турецька податкова система передбачає низку пільг і переваг для холдингів, що робить їх привабливими для міжнародного та локального бізнесу.

Податкова політика Туреччини щодо холдингів

Холдингові компанії в Туреччині визнаються платниками корпоративного податку. Це означає, що вони зобов'язані сплачувати податок із прибутку за ставкою, встановленою для корпоративних платників податків, що становить 20%. Усі положення Закону про корпоративний податок, включаючи обов'язки та пільги, застосовуються до турецьких холдингів.

Оптимізація податкового навантаження через використання холдингової структури

Пільга з податку на прибуток від дивідендів

Переваги від продажу акціонерних часток

Перерозподіл витрат

Пільги на звільнення від сплати податку на доходи, зароблені у вигляді дивідендів від дочірніх підприємств, доступні для холдингових структур. Це запобігає повторному оподаткуванню, оскільки доходи від участі не підлягають корпоративному податку на рівні холдингу.

Доходи, отримані від продажу акціонерних часток, які перебувають у володінні холдингу понад два роки, підлягають звільненню від 75% корпоративного податку від загальної суми доходу.

Витрати, пов'язані з наданням послуг дочірнім підприємствам холдингом, можуть бути перерозподілені та враховані як витрати в бухгалтерії дочірніх підприємств, сприяючи зменшенню загального податкового навантаження.

Звільнення від сплати ПДВ

Надання позик дочірнім компаніям

Здійснення продажу акціонерних часток, які були в асортименті активів холдингу понад два роки, звільняється від податку на додану вартість, знижуючи податкові витрати під час виконання угод.

Надані турецьким холдингом позики його підрозділам не розглядаються як прихований капітал, виключаючи цим ризик додаткового оподаткування.

Уникнення подвійного оподаткування та міжнародні податкові угоди

Турецька Республіка підписала серію міжнародних договорів щодо запобігання подвійному оподаткуванню з низкою держав. Завдяки цим договорам, холдингові компанії, які функціонують на території Туреччини та одержують доходи з-за кордону, можуть зменшити або повністю уникнути подвійного оподаткування, підвищуючи привабливість цієї юрисдикції для міжнародних інвестицій. Пільги можуть включати знижені ставки податку у джерела на дивіденди, відсотки та роялті, а також можливість зарахування сплаченого за кордоном податку.

Фінансові аспекти при оформленні та управлінні холдингом у Туреччині

Фінансові аспекти оформлення та управління холдингом у Туреччині охоплюють широкий спектр питань, починаючи від фінансування та управління капіталом і закінчуючи валютним контролем, переміщенням капіталу, а також вимогами до звітності й аудиту. Ці аспекти мають ключове значення для ефективного функціонування та дотримання регуляторних вимог.

Фінансування холдингової структури та управління капіталом

Холдинги можуть залучати капітал через внутрішні джерела (наприклад, від дочірніх компаній) і зовнішні джерела, включаючи банківські кредити, випуск акцій чи облігацій, а також прямі іноземні інвестиції. Вибір джерела фінансування залежить від фінансових цілей холдингу, його кредитоспроможності та ринкових умов. Ефективне управління капіталом вимагає розробки стратегії інвестування, оптимізації структури капіталу та управління ризиками. Холдингові компанії в Туреччині повинні враховувати необхідність підтримки достатньої ліквідності для операційної діяльності та інвестиційних проектів, а також оптимізації податкового навантаження.

Валютний контроль і переміщення капіталу

У Туреччині діють певні правила валютного контролю, які регулюють переміщення капіталу через кордони. Іноземні інвестори повинні бути обізнані про поточні вимоги до репатріації прибутку, конвертацію валют і перекази за кордон.

Холдингові компанії в Турецькій Республіці повинні дотримуватись регулювань при здійсненні міжнародних платежів, зокрема й при виплаті дивідендів за кордон, поверненні позик та інвестицій. Важливо враховувати можливі обмеження та вимоги щодо документування таких операцій.

Звітність та аудит

У Туреччині холдингові компанії зобов'язані вести бухгалтерський облік і надавати регулярну фінансову звітність відповідно до місцевих стандартів і міжнародних фінансових стандартів звітності (МФСО), якщо це застосовно. Це включає складання річного балансу, звіту про прибутки та збитки, звіту про рух капіталу та кеш-флоу. Незалежний аудит фінансової звітності також є обов'язковим для холдингів, які відповідають певним критеріям розміру та частки іноземної участі. Аудит допомагає забезпечити прозорість і довіру до фінансових результатів компанії, а також відповідність регуляторним вимогам.

3

Управління холдингом у Туреччині

Управління холдингом у Туреччині є складним процесом, який вимагає глибокого стратегічного планування, ефективної структури управління, чіткого визначення ролей і відповідальності, а також ретельного управління ризиками та корпоративного управління.

Стратегічне управління та планування в холдинговій компанії

Стратегічне управління в холдинговій компанії в Туреччині починається з розробки довгострокового бачення та місії холдингу, визначення стратегічних цілей і завдань. Це включає аналіз зовнішнього середовища (PEST-аналіз) і внутрішніх ресурсів (SWOT-аналіз) для ідентифікації можливостей зростання та потенційних загроз. На основі цього аналізу формуються стратегічні ініціативи та проекти, спрямовані на збільшення вартості холдингу та його дочірніх фірм.

Структура управління холдингом

Структура управління турецьким холдингу зазвичай включає раду директорів, виконавче управління і різні функціональні підрозділи або департаменти (фінанси, HR, IT тощо). Рада директорів відповідає за стратегічне керівництво, контроль за діяльністю виконавчого управління та захист інтересів акціонерів. Виконавче управління на чолі з генеральним директором (CEO) відповідає за повсякденне управління холдингом і реалізацію стратегічних планів.

Роль головного керуючого

Головний керуючий (CEO) відіграє ключову роль в управлінні холдингом, будучи сполучною ланкою між радою директорів і виконавчим управлінням. Він відповідає за формулювання та реалізацію стратегічних цілей, управління повсякденною діяльністю холдингу, а також за взаємодію із зовнішніми стейкхолдерами.

Управління ризиками

Управління ризиками включає ідентифікацію, аналіз і мінімізацію потенційних ризиків (фінансових, операційних, юридичних тощо), які можуть вплинути на діяльність холдингу в Туреччині. Це досягається через розробку та реалізацію комплексної системи внутрішнього контролю, а також через страхування та хеджування ризиків.

Корпоративне управління та внутрішній контроль

Корпоративне управління холдингу спрямоване на забезпечення прозорості, відповідальності та захисту інтересів усіх стейкхолдерів. Важливими елементами є розробка та дотримання корпоративних стандартів і процедур, регулярний моніторинг та оцінка діяльності дочірніх підприємств і проведення незалежного аудиту.

Компанія YB CASE пропонує професійні послуги з надання допомоги та супроводу в процесі реєстрації холдингів у Туреччині. Фахівці компанії мають великий досвід і глибокі знання в галузі корпоративного законодавства, податкового планування та стратегічного управління, що дозволяє запропонувати клієнтам комплексний підхід до вирішення завдань, пов'язаних із формуванням і функціонуванням холдингових структур.

Послуги включають підготовку необхідної документації, консультації з питань оподаткування та корпоративного управління, а також підтримку отримання всіх необхідних ліцензій і дозволів.

YB CASE гарантує високий рівень професіоналізму та індивідуальний підхід до кожного проекту, прагнучи максимізувати ефективність та оптимізувати процеси для досягнення стратегічних бізнес-цілей клієнтів.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар