Реєстрація холдингової компанії в Омані
Реєстрація холдингової компанії в Омані – процедура, регламентована місцевим законодавством, спрямована на зміцнення економічної стабільності та залучення іноземних інвестицій. Оман, стратегічно розташований на південному сході Аравійського півострова, розробляє та впроваджує заходи щодо диверсифікації економіки за межі нафтогазового сектора, зосереджуючись на розвитку туризму, логістики, виробництва та послуг.

У цьому контексті холдингові компанії виступають як ключові інструменти для консолідації бізнес-ініціатив, забезпечуючи ефективне управління активами, оптимізацію податкових зобов'язань і покращення корпоративного управління. Вони сприяють інтеграції національної економіки до глобального економічного контексту, зміцнюючи її позиції на міжнародній арені.

Ця публікація надає вичерпне керівництво зі створення холдингової компанії в Омані: починаючи з аналізу економічної ситуації в країні і закінчується вивченням юридичних аспектів і процедур, необхідних для успішної інкорпорації бізнесу.

Поняття холдингової компанії

Холдингова компанія – це організація, основною функцією якої є володіння акціями інших компаній. Холдинг не займається виробництвом товарів чи наданням послуг безпосередньо. Натомість його основна мета полягає в контролі участі у капіталі інших підприємств, управлінні цими компаніями через володіння частками їх акцій. Це дозволяє холдингу значно впливати на управлінські рішення та стратегії розвитку своїх дочірніх компаній.

Ключові функції та переваги створення холдингових компаній:

Управлінський контроль

Оптимізація оподаткування

Ризик-менеджмент

Холдингова компанія може ефективно управляти своїми дочірніми компаніями, визначаючи стратегічний напрямок їх розвитку.

Через правильне структурування холдингові компанії можуть використовувати механізми податкового планування для зниження загального податкового навантаження.

Розподіл ризиків між різними дочірніми компаніями допомагає мінімізувати фінансові втрати.

Залучення інвестицій

Економія на масштабі

Холдингові компанії можуть спростити процес залучення інвестицій, пропонуючи акції на фінансових ринках.

Управління кількома компаніями під егідою одного холдингу дозволяє досягати економії за рахунок масштабу, включаючи зниження витрат на закупівлю та маркетинг.

Відмінності холдингових компаній від інших видів бізнес-структур:

 • Фокус на керуванні активами. На відміну від операційних компаній, основним завданням холдингу є управління портфелем акцій та участі в інших компаніях.
 • Структурна складність. Холдингові компанії мають складнішу корпоративну структуру, включаючи кілька рівнів дочірніх і залежних компаній.
 • Податкове планування. Холдингові компанії можуть використовувати міжнародні та внутрішні відмінності в оподаткуванні для оптимізації своїх податкових зобов'язань.
 • Поділ ризику. Розподіл активів між різними юрисдикціями та секторами економіки дозволяє холдинговим компаніям ефективніше керувати ризиками порівняно з традиційними бізнес-структурами.

Холдингові компанії відіграють важливу роль у сучасній економіці, надаючи інструменти для ефективного управління капіталом, ризиками та стратегічним розвитком. Створення холдингової структури дозволяє досягати значних привілеїв в управлінні, фінансуванні та оподаткуванні, що робить їх привабливим для численних бізнес-стратегій.

Юридичний аспект реєстрації холдингу в Омані

Започаткування холдингової фірми в Омані підлягає регулюванню згідно з новим Законом про комерційні компанії, затвердженим Указом № 18 від 2019 року (далі – CCL). Цей акт привніс значні зміни в корпоративній законодавчій сфері Оману, покликані покращити ділове середовище та залучити іноземні інвестиції.

Новий CCL запроваджує комплексні межі для створення та управління комерційними підприємствами в Омані. Закон враховує різноманітні варіанти компаній, включаючи холдингові організації та встановлює правила їх створення, управління, реорганізації та ліквідації.

Цей правовий акт є значним прогресом у корпоративному законодавстві Оману порівняно з попередніми правовими актами 1974 року, вносячи глибокі поправки до структури та управління комерційними компаніями. Суть цих реформ полягає в прагненні спрощення процедури реєстрації та управління компаніями, що робить процес доступнішим і менш витратним щодо часу для бізнесу. Крім того, новий закон запроваджує гнучкіші умови для структурування компаній, забезпечуючи підприємцям свободу у виборі найбільш відповідної корпоративної форми та спрощуючи процес внесення змін до структури компанії.

Однією з помітних особливостей CCL є посилення вимог корпоративного управління, орієнтоване збільшення прозорості та захист прав учасників акціонерного капіталу. Ці заходи призначені для зміцнення довіри інвесторів і покращення інвестиційного клімату в цій юрисдикції. Крім цього, нове законодавство створює нові перспективи для іноземних інвесторів, забезпечуючи зрозуміліші та сприятливі умови для ведення бізнесу в Омані. Серед цих змін – полегшення доступу на ринок Оману та створення умов для прозорої та ефективної участі іноземних засновників у холдингових організаціях.

Холдингові компанії в Омані отримують низку привілеїв відповідно до нового CCL:

Полегшення процесу реєстрації та управління

Найкращий захист інтересів

Залучення іноземних інвестицій

Завдяки спрощеним процедурам, холдинговим компаніям стає легше розпочати та вести бізнес в Омані.

Посилення норм корпоративного управління сприяє кращому захисту прав та інтересів акціонерів.

Новий закон створює сприятливі умови для залучення іноземних інвесторів, що може сприяти зростанню та розвитку холдингів в Омані.

Регламенти, які стосуються холдингових компаній в Омані

Процес реєстрації холдингу в Омані регламентується суворими вимогами та положеннями, встановленими місцевим законодавством. Ці критерії торкаються засновників та акціонерів, мінімальний статутний фонд, офіційне найменування організації, фінансовий та адміністративний нагляд, володіння акціями дочірніх компаній, а також процесу реєстрації фірми.

Необхідний мінімум статутного капіталу

Реєстрація холдингової компанії в Омані передбачає наявність мінімального статутного капіталу в розмірі 2 000 000 OMR (5 200 000 USD). Ця вимога підкреслює намір уряду Омана зміцнити економічну стабільність і забезпечити фінансову надійність компаній, які функціонують у країні.

Мінімальний статутний капітал слугує декільком цілям. По-перше, він демонструє фінансову прихильність засновників до бізнес-проекту, що є індикатором серйозності їхніх намірів. По-друге, він забезпечує холдингову компанію початковими засобами, необхідними для управління дочірніми компаніями та дотримання всіх необхідних зобов'язань. Нарешті, цей капітал є захистом інтересів кредиторів та інших сторін, залучених у роботу фірми, оскільки він створює фінансовий буфер покриття можливих збитків чи зобов'язань.

1

Статутний фонд холдингової компанії в Омані може бути утворений шляхом внесків засновників. Це може бути як фінансові активи, так і негрошові (майно чи інтелектуальна власність, оцінена в грошах). Необхідно, щоб усі вкладення були належним чином оцінені та мали відповідне документальне підтвердження, щоб забезпечити прозорість і відповідність законодавчим вимогам.

Законодавство Оману вимагає, щоб мінімальний статутний капітал був повністю сплачений на момент реєстрації компанії. Це забезпечує, що компанія має в своєму розпорядженні достатні кошти для початку своєї діяльності і здатна виконувати свої зобов'язання перед третіми сторонами. Правові межі також передбачають механізми контролю за використанням статутного капіталу, щоб запобігти його нецільовому використанню.

Необхідність включення "holding company" в назву

Назва холдингової компанії в Омані повинна чітко відображати її статус, включаючи фразу "holding company" або її еквівалент арабською мовою. Ця вимога забезпечує прозорість і дозволяє легко ідентифікувати компанію як холдингову, як для регулювальних органів, так і для бізнес-партнерів та інвесторів.

Така вимога також сприяє юридичній ясності, особливо в питаннях відповідальності та фінансових відносинах між холдинговою компанією та її дочірніми компаніями. Чітке розмежування сприяє запобіганню юридичним розбіжностям і спрощує процедуру аудиту та оподаткування.

Присутність слова "holding" також сприяє зміцненню іміджу компанії на ринку, наголошуючи на масштабності та багаторівневості бізнесу. Це може розглядатися як індикатор стабільності та надійності організації. При виборі назви необхідно переконатися, що вона не лише відповідає вимогам законодавства Оману, а й відбиває сутність бізнес-діяльності підприємства. Назва має бути унікальною і відрізнятися від вже існуючих назв компаній, зареєстрованих в Омані, щоб уникнути плутанини та проблем у правовому полі.

2

Фінансовий та адміністративний контроль над дочірніми компаніями

Фінансовий та адміністративний контроль над дочірніми компаніями має важливе значення в управлінні холдингом в Омані, забезпечуючи не лише стратегічний напрямок, а й оптимізацію ресурсів на всіх рівнях. Цей контроль дозволяє холдингу координувати діяльність своїх дочірніх компаній, гарантуючи їхню узгоджену роботу відповідно до спільних цілей і стратегій.

У сфері фінансового контролю ключовим моментом є бюджетування, яке дозволяє холдинговій компанії встановлювати фінансові цілі та обмеження для дочірніх компаній, забезпечуючи тим самим їх фінансову дисципліну та стратегічний розвиток. Регулярний аналіз фінансових звітів дає можливість оцінити фінансовий стан дочірніх компаній, їх ефективність і ризики, що є важливим для своєчасного вживання коригувальних заходів. Крім того, холдингова компанія в Омані приймає рішення щодо капіталовкладень, придбань і продажу активів, а також координує питання фінансування та управління капіталом, що включає забезпечення дочірніх компаній необхідним фінансуванням та оптимізацію їх структури капіталу.

Адміністративний контроль охоплює управління операційною діяльністю дочірніх компаній. Холдингова компанія визначає загальну стратегічну спрямованість, включаючи розширення на нові ринки та розробку нових продуктів, що потребує тісної взаємодії та координації на всіх рівнях управління. Участь у процесі найму ключових керівників і розробка корпоративної культури допомагають формувати єдину команду, здатну реалізовувати стратегічні цілі холдингу. Крім того, холдингова компанія забезпечує дотримання корпоративних стандартів і процедур у дочірніх компаніях, що включає питання корпоративної етики та відповідності законодавству. Це сприяє створенню прозорого та відповідального бізнес-середовища. Аналіз та оптимізація операційних процесів у дочірніх компаніях спрямовані на підвищення їх ефективності та зниження витрат, що зрештою сприяє зміцненню конкурентоспроможності холдингу на ринку.

3

Володіння акціями дочірніх компаній

Володіння акціями дочірніх компаній є фундаментальним аспектом структури та стратегії холдингової компанії в Омані, визначаючи як фінансові, так і управлінські відносини всередині корпоративної групи. Цей елемент управління дозволяє холдинговій компанії здійснювати контроль і координацію роботи своїх дочірніх компаній, забезпечуючи виконання спільних стратегічних цілей.

У контексті холдингів, володіння акціями дочірніх компаній не лише відображає пайову участь; це також дає холдингу право на участь в управлінні дочірніми підприємствами. В Омані, як і в багатьох інших юрисдикціях, холдингова компанія повинна мати значну частку акцій дочірніх компаній, щоб забезпечити свій контроль над ними. Зазвичай це означає володіння не менше ніж 51% акцій, що дозволяє холдингу мати вирішальне слово в аспектах керівництва та при стратегічному плануванні.

Володіння акціями має значні фінансові наслідки для холдингової організації. Дивіденди від дочірніх компаній стають важливим джерелом доходу для холдингу, впливаючи на його фінансовий стан та інвестиційний потенціал. Ба більше, холдинг здатний реінвестувати ці кошти на розвиток дочірніх компаній або використовувати їх з метою розширення комерційної діяльності шляхом придбання нових активів.

Через володіння акціями оманська холдингова компанія отримує право призначати ключових керівників у дочірніх компаніях і формувати їх управлінські ради. Це дозволяє холдингу забезпечувати виконання своєї стратегії на всіх рівнях управління та підтримувати єдину корпоративну культуру.

Форма реєстрації компанії як акціонерного товариства (SAOC чи SAOG)

Відповідно до оманського законодавства, холдингові компанії повинні бути зареєстровані у формі акціонерного товариства, чи то закрите акціонерне товариство (SAOC), чи відкрите акціонерне товариство (SAOG). Ці форми юридичних осіб призначені для різних бізнес-моделей і мають унікальні характеристики та вимоги.

Закрите акціонерне товариство (SAOC)

Закрите акціонерне товариство (SAOC) в Омані – це форма підприємства, акції якого не пропонуються публічно і можуть бути продані або передані лише серед заздалегідь визначеного кола осіб. Це робить SAOC кращим вибором для сімейних підприємств, стартапів і малого та середнього бізнесу, які шукають переваги акціонерної структури без необхідності відкритого розголошення фінансової інформації чи залучення коштів через публічні ринки.

Основні характеристики SAOC:
 • Приватність: акції не можуть бути вільно продані громадськості, що забезпечує високий рівень конфіденційності.
 • Норми регулювання: на відміну від відкритих акціонерних товариств, вимоги до фінансової звітності та аудиту в деяких випадках можуть бути менш суворими.

Відкрите акціонерне товариство (SAOG)

Відкрите акціонерне товариство (SAOG) є видом організації, акції якої можуть бути запропоновані широкому загалу та торгуються на фондовій біржі. Ця структура організації застосовна для великих підприємств, які прагнуть залучити капітал через публічне розміщення акцій і має обов'язок дотримуватися суворих норм прозорості та контролю з боку регуляторів.

Основні характеристики SAOG:
 • Публічне розміщення акцій: компанія може залучати фінансування, пропонуючи свої акції широкому загалу.
 • Стандарти прозорості: підприємство зобов'язане регулярно публікувати бухгалтерську документацію та інформацію про свою роботу, надаючи максимальну відкритість для інвесторів і регуляторів.
 • Регуляторний нагляд: компанії підлягають регулярному нагляду регуляторними органами, включаючи фондову біржу та інші фінансові установи.

Вибір між SAOC та SAOG

Вибір між SAOC і SAOG залежить від багатьох факторів, включаючи бізнес-цілі холдингової компанії в Омані, плани залучення капіталу, бажаний рівень прозорості та готовність до дотримання регуляторних вимог. В той час, як SAOC пропонує гнучкість і приватність для суб'єктів малого та середнього підприємництва, SAOG відкриває доступ до публічних ринків капіталу для великих підприємств, готових до більш строгого регуляторного контролю та високого рівня прозорості у звітності.

Завжди необхідно враховувати, що реєстрація компанії в Омані як акціонерного товариства потребує ретельного планування та відповідності законодавчим і регуляторним нормам. Це надає законну базу для успішного прогресу та розвитку підприємства.

Реєстраційний процес холдингової компанії в Омані

Внесення холдингової компанії до реєстру Оману вимагає суворого дотримання встановлених процедур і законодавства. У цьому докладному керівництві Ви знайдете всі необхідні інструкції, щоб успішно зареєструвати холдингову компанію від початку до отримання свідоцтва про інкорпорацію.

Підготовчий етап

Вибір назви для холдингу

Підбір унікальної назви для холдингу дуже важливий. Необхідно переконатися, що обрана назва не використовується іншим підприємством та відповідає всім нормативним вимогам Оману. Крім того, у найменуванні має бути фраза – "holding company".

Збирання необхідної документації

Початковий крок передбачає підготовку та збирання необхідного комплекту документів. Серед них установча документація, папери, які підтверджують особу засновників, а також фінансові докази щодо наявності статутного капіталу.

Ліцензування та подання документації

Подання документів до належних інстанцій

З отриманням усіх необхідних ліцензій Ви можете подати документи для офіційної реєстрації холдингу в Омані. Переконайтеся в наявності всіх необхідних документів, включаючи статутні папери, посвідчення особи засновників і керівників, відомості про юридичну адресу підприємства та копії всіх отриманих ліцензій. У процесі подання документів необхідно сплатити державне мито за реєстрацію компанії. Розмір мит залежить від різних факторів, включаючи розмір статутного фонду.

Завершення реєстрації

Отримання свідоцтва про реєстрацію

Після того, як документи будуть перевірені, а мита сплачені, орган з реєстрації видасть сертифікат реєстрації, який офіційно підтвердить створення холдингу в Омані.

Процес реєстрації може відрізнятись за часом залежно від оперативності дій реєстраційних служб і повноти поданого пакету документів. До загальної вартості реєстрації входять державні збори та, можливо, плата за послуги правових радників.

Документи для започаткування холдингу в Омані

Для заснування холдингової компанії в Омані необхідна ретельна підготовка та збирання певного пакету документів, необхідних для відповідності законам і нормам країни. Ось докладний список документів, які зазвичай необхідні для успішного оформлення холдингу в Омані.

1. Заява про реєстрацію

Це офіційний документ, в якому зазначається бажання засновників зареєструвати холдингову компанію в Омані. Заява має містити передбачувану назву компанії, адресу її реєстрації, основну сферу діяльності та іншу релевантну інформацію.

2. Установчі документи

 • Статут компанії (Memorandum of Association). Документ, який визначає структуру та правила функціонування компанії, включаючи її цілі, статутний капітал, розподіл акцій та обов'язки засновників.
 • Статут (Articles of Association). Описує правила управління компанією, включаючи проведення зборів акціонерів, призначення директорів, розподіл прибутків та інші внутрішні процедури.

3. Документи, які підтверджують особу засновників і директорів

Копії паспортів або національних ідентифікаційних карток усіх засновників і директорів компанії. Для іноземних громадян може знадобитися надання візи або інших документів, які підтверджують легальне перебування в Омані.

4. Фінансові документи

 • Банківська довідка про статутний капітал. Підтвердження від банку про наявність коштів, що відповідають мінімальному статутному капіталу, який потрібний для відкриття холдингової компанії в Омані.
 • Бізнес-план. Хоча не завжди є обов'язковим, бізнес-план може знадобитися для демонстрації фінансової життєздатності та стратегії розвитку компанії.

5. Доказ юридичної адреси компанії

Документ, який підтверджує юридичну адресу компанії в Омані, наприклад договір оренди офісного приміщення або свідоцтво про право власності.

Податкове планування і фінансові питання при відкритті холдингу в Омані

Під час запуску холдингу в Омані дуже важливо зосередити увагу на фінансовому плануванні та податковій стратегії для ефективного розподілу ресурсів і мінімізації податкових платежів. Оман приваблює інвесторів своєю вигідною податковою політикою, пропонуючи різні податкові стимули та пільги, що робить країну привабливою для глобального бізнесу.

Аналіз податкової політики Оману для холдингів

На тлі світової економіки Оман виділяється своєю спрощеною та відкритою податковою системою, що сприяє бізнес-розвитку. Зі встановленим податком на корпоративні прибутки, конкурентоспроможним у регіональному масштабі, холдинги в Омані оподатковуються за стандартною ставкою в 15%, але також мають можливість скористатися різноманітними податковими пільгами та преференціями, які залежать від їхньої інвестиційної активності та виду бізнесу.

Капітал і фінансування для холдингів в Омані

Для холдингів в Омані капіталізація та пошук фінансування є важливими елементами, що впливають на структуру капіталу та можливості для зростання. Компанії можуть залучати кошти через банківські позики, приватні інвестиції та IPO. Правильне планування структури капіталу необхідне для зниження фінансових ризиків і податкової оптимізації.

Валютне регулювання та контроль

Оман має ліберальну валютну політику, що дозволяє вільний обмін і переказ іноземної валюти. Однак оманським холдингам потрібно враховувати валютне регулювання та контроль за міжнародними фінансовими операціями. Центральний банк Оману визначає регламенти та стандарти для операцій з валютою, вимагаючи від компаній суворого їх виконання, зокрема в аспектах ведення звітності та сплати податків за валютними транзакціями.

Керівництво та організаційна структура холдингів в Омані

Управління та організаційна будова холдингів в Омані можуть змінюватися, враховуючи специфіку та потреби бізнесу, але діють загальні правила.

Управлінська структура:

У холдингової компанії Омана управлінська структура зазвичай організована так:

 • Головний директор (CEO) Відповідає за загальне керівництво компанією, ухвалення стратегічних рішень і реалізацію корпоративної стратегії.
 • Керівний персоналВключає керівників підрозділів і відділів компанії, які відповідають за операційну діяльність відповідно до встановленої стратегії та цілей.

Внутрішня політика і процедури

Управлінська структура холдингу в Омані формується на основі інтеграції принципів, методик і процесів, мета яких – гарантувати результативне керівництво підприємством та захист прав усіх учасників. Політики та регламенти, які застосовуються в оманській холдинговій організації, мають бути спроектовані з опорою на національне законодавство та глобальні норми у сфері корпоративного управління.

Необхідно встановити чіткі процедури для призначення вищого керівного персоналу та контролю за його діяльністю, щоб гарантувати прозорість та ефективність управління. Не варто забувати про фінансове управління. Це ключовий елемент внутрішніх стратегій і процедур, що охоплює управління фінансами, бюджетування, фінансове планування, контроль витрат і підготовку фінансової звітності.

5

Додатково організація повинна встановити систему управління ризиками та дотримання, щоб зменшити потенційні загрози та забезпечити дотримання законів і стандартів у сфері діяльності.

Основні принципи управління корпорацією та організаційна структура холдингової організації в Омані можуть бути змінені або доповнені залежно від конкретних потреб, але основна мета – забезпечити ефективне управління та захист інтересів усіх зацікавлених сторін.

Практичні аспекти діяльності холдингової компанії в Омані

Практичні аспекти діяльності холдингової компанії в Омані включають низку ключових операцій і процесів, починаючи від ведення справ і документообігу після реєстрації, закінчуючи юридичними аспектами захисту активів та інвестицій, а також вирішенням спорів і арбітражем.

Управління бізнесом і документообіг після реєстрації

Після успішної реєстрації холдингової організації в Омані потрібно забезпечити ефективне управління справами та організацію документаційного процесу. Це включає встановлення та підтримку облікової документації, реєстрацію всіх необхідних договорів та угод, а також ведення корпоративних записів та звітності.

Зберігання документації має відповідати законодавству цієї місцевості та бути організовано таким чином, щоб забезпечити доступ до потрібної інформації у випадку перевірки чи аудиту.

Річна звітність та аудит

Відповідно до законів Оману, холдингова фірма зобов'язана подавати щорічний фінансовий звіт, що включає бухгалтерські записи, звіт про прибутки та збитки, а також додаткові дані про діяльність підприємства.

Проведення перевірки фінансових звітів може бути обов'язковим залежно від масштабу та специфіки роботи компанії. Аудитори повинні мати ліцензію та акредитацію від відповідних органів.

Юридичні аспекти захисту активів та інвестицій

Холдинговій організації необхідно зробити кроки щодо забезпечення захисту свого майна та інвестицій, що включає укладання угод, страхування активів, формування юридичних резервів та інші дії.

Необхідно також розробити чітку юридичну стратегію, яка включає періодичне консультування юристів, забезпечення дотримання законодавства і захист прав та інтересів організації.

Вирішення спорів та арбітраж

У випадку виникнення спорів холдингова компанія може використовувати різні методи вирішення спорів, включаючи переговори, посередництво, арбітраж і судовий розгляд.

Арбітраж є популярним та ефективним методом вирішення комерційних спорів в Омані. Сторони можуть домовитись про проведення арбітражу на основі місцевого законодавства або міжнародних арбітражних правил.

Усі ці аспекти роботи холдингової організації в Омані повинні бути організовані та реалізовані відповідно до законодавства регіону та оптимальних стратегій управління підприємством, щоб гарантувати стабільність і процвітання компанії.

Переваги вибору Оману для реєстрації холдингової компанії

Створення холдингової компанії в Омані має низку переваг:

 1. Податкові преференції. В Омані передбачені різноманітні податкові пільги для інвесторів. Наприклад, в Омані відсутній податок на доходи для багатьох видів діяльності, що суттєво знижує податкове навантаження на компанії.
 2. Захист іноземних інвестицій. Оман є стабільною та передбачуваною країною для інвестицій, де захищаються права та інтереси іноземних інвесторів. Законодавство Оману забезпечує гарантований захист інвестицій, а також надає механізми вирішення інвестиційних спорів.
 3. Можливості для міжнародного розширення та доступу до ринків Близького Сходу. Оман розташований у стратегічному місці на Близькому Сході, володіючи сприятливим географічним розташуванням і багатими ресурсами. Створення холдингу в Омані надає доступ до широкого спектру міжнародних ринків, включаючи ринки Перської затоки, Індії, Африки та інших країн Близького Сходу.
 4. Державна підтримка та інфраструктура. Оман активно розвиває свою економіку та інфраструктуру, надаючи інвесторам доступ до сучасних технологій і послуг. Уряд Оману також пропонує різні інцентивні програми та підтримку для залучення іноземних інвестицій і розвитку бізнесу.
 5. Гнучкі правила володіння активами. В Омані існують гнучкі правила володіння активами та управління бізнесом, що дозволяє компаніям ефективно структурувати свої операції та максимізувати свої можливості зростання.

Компанія YB Case готова забезпечити професійну підтримку на всіх етапах реєстрації холдингової компанії в Омані. Команда експертів надасть всебічну допомогу, починаючи з консультацій щодо вибору оптимальної структури компанії та закінчуючи проведенням усіх необхідних процедур реєстрації.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар